Life is just a perspective

Be happy

Algemene voorwaarden Omana, 2018


Artikel 1 Definities
1.1. Omana: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Omana op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2. Klant: de wederpartij van Omana die een product of dienst afneemt bij Omana.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Omana als opdrachtnemer optreedt.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Omana uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Losse lessen, leskaarten en lidmaatschap
3.1. Voor één losse les kan uitdrukkelijk en alleen één les voor in de plaats staan voor de daartoe behorende dag en is respectievelijk maximaal één dag geldig.
3.2. Een leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3. Een leskaart van vijftien of dertig lessen is respectievelijk maximaal drie of zes maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.
3.4. Een lidmaatschap kan elk moment van de maand ingaan. Een lidmaatschap is geldig voor één, drie, of zes maanden en gaat respectievelijk per direct in op de dag van overeenkomst.
3.5. Er geldt geen opzegtermijn voor abonnementen. Abonnementen lopen automatisch af aan het einde van de looptijd.
3.6. Omana verleent geen restitutie op leskaarten en lidmaatschappen.
3.7. Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Omana desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Omana zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.
3.8. Bij uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid de datum van een lidmaatschap te wijzigen of tijdelijk stop te zetten.

Artikel 4 Inhoud lessen en betalingen

4.1. Klant kan uitsluitend aan de workshop of les deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
4.2. Klant houdt zich altijd aan de genoemde huisregels van Omana en Oscars wanneer hij zich op de locatie bevindt.

4.3. Omana behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en lessen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
4.4. Omana behoudt zich het recht voor om ten aanzien van uitzonderlijk hinderend gedrag van een klant te verzoeken de locatie te verlaten.

4.5. Een inschrijving van een les wordt ten alle tijden door Omana aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Artikel 5 Annulering

5.1. Annulering van workshops, lessen, massages, shiatsubehandelingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

5.2. Annulering tot 24 uur voor aanvang van de workshop, les, massage, shiatsubehandeling is kosteloos. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.
5.3. Omana behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les of workshop te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les of workshop.
Artikel 6 Agenda
6.1. Het lesrooster, hierna genoemde ‘agenda’ zal ten alle tijden beschikbaar zijn via www.omana.nl, zodat Klanten de genoemde workshops kunnen inschrijven.

Artikel 7 Verplichtingen

7.1. De overeenkomst tussen beide partijen leidt voor Omana tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
7.2. Omana kan nimmer gehouden zijn lessen of workshops te herhalen voor Klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 8 Prijzen, betaling en aanbiedingen

8.1. De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
8.2. Studenten van hogescholen en universiteiten en 65+ -ers krijgen, op vertoon van respectievelijk een collegekaart of een ID kaart, 10% korting op leskaarten en abonnementen voor yogalessen.
8.3. Omana behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via prijskaarten in de studio en via www.omana.nl.
8.4. Omana behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.
8.5. De betaling van lessen, workshops, massages en shiatsubehandelingen geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt Klant een kwitantie als bewijs van deelname en betaling.
8.6. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Omana gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Omana alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.7. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 9 Gezondheidsverklaring         

9.1. Je bent zélf verantwoordelijk voor je gezondheidsgegevens. Raadpleeg altijd een arts als je klachten hebt of ziek bent. Omana en de docenten die in dienst zijn van Omana zijn geen artsen en kunnen dus ook geen fysieke klachten voorzien of verhelpen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Omana liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Omana uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2. In geval van overmacht heeft Omana het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Omana.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Het afnemen van de diensten van Omana is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de baliemedewerker. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte.
11.2. Omana aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.
11.3. Omana is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.
11.4. Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Omana, dienen te worden vergoed.

11.5. Klant vrijwaart Omana voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van Omana, door Omana ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1. Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Omana, heeft Omana het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Omana in een dergelijk geval.

Artikel 13 Privacy
13.1. De privacy van de klanten van Omana is voor Omana van groot belang. Alle persoonlijke informatie die in dat verband aan Omana wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
13.2. Omana verzamelt persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres en de NAW-gegevens) en de gegevens met betrekking tot de afgenomen producten en diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met Klant gesloten overeenkomst, met inachtneming van de geldende wet – en regelgeving. Ook worden de gegevens gebruikt om de overeenkomst aan Klant te kunnen bevestigen.
13.3. Omana zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen.
13.4. Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Omana bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen.
Artikel 14 Auteursrecht en eigendom
14.1. Van het door Omana verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omana. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
14.2. Van het door Omana geplaatste foto’s en video’s mogen geen kopieën gemaakt worden of digitaal worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omana.

Artikel 15 Portretrecht

7.1 Klant verleent bij voorbaat toestemming aan Omana om openbaarmaking van gemaakte foto’s, video’s en andere materialen waarin de Klant zichtbaar is tijdens of rond lessen of workshops.

17.2 Als er plausibele bezwaren tegen dit portretrecht zijn, dan kan Klant per email een bezwaarschrift indienen.

Artikel 16 Klachten
16.1. Klachten kunnen per mail worden ingediend naar info@omana.nl, onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Omana zal na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Omana contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
16.2. Mochten Omana en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.

18.3 Klachten worden geregistreerd bij Omana en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.